Praktische informatie

Schooltijden

Op het Schrijverke werken we met het 5 dagen gelijk  rooster.
De kinderen gaan alle dagen van  8.30 uur tot 14.00  uur naar school.
De kinderen lunchen op school in hun eigen klas. Om 8.20 uur  gaat de school open.

Ziekte

Als uw kind ziek is, meld dat dan dezelfde dag nog vóór 08.15 uur via de schoolapp Social schools.

Verlofregeling

Een verzoek om vakantieverlof dient minimaal 2 maanden van tevoren schriftelijk aan de directeur te worden voorgelegd. De school mag ouders geen toestemming geven om op andere dagen op vakantie te gaan. De leerplichtambtenaar zal bij controle op school een dergelijke vakantie aanduiden als “luxe verlof” en kan u daarom een sanctie opleggen.

Extra vakantieverlof kan alleen worden verleend indien:

• Wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan.

• Een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof tijdens de officiële schoolvakanties mogelijk is.

• Vakantieverlof om bovenstaande redenen mag ten hoogste éénmaal per schooljaar verleend worden, voor niet langer dan 10 dagen.

• Uw verlof niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt.

U dient uw verzoek met redenen omkleed in te dienen (minimaal twee maanden van tevoren) en u moet een schriftelijk antwoord van de school op uw verzoek in uw bezit hebben. U kunt dit doen via de schoolapp van Social Schools (tabblad “formulieren” > “verlofaanvraag”).

Als u geen verlof krijgt, maar toch vervroegd op vakantie gaat, dan is sprake van ongeoorloofd schoolverzuim. In dat geval wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.

Er zal nooit verlof verleend worden om eerder op vakantie te kunnen of later terug te keren van de zomervakantie. Alle kinderen dienen de eerste schooldag op school aanwezig te zijn. Mocht u door ziekte of andere persoonlijke omstandigheden niet op tijd terug kunnen komen, dan dient u altijd een schriftelijk bewijs te overleggen waaruit de overmacht blijkt.

Gewichtige omstandigheden: geldige redenen voor verlofdagen.

• Voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden.

• Verhuizing.

• Het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad voor een of ten hoogste twee dagen. Afhankelijk of dit huwelijk gesloten wordt in of buiten de woonplaats van belanghebbende.

• Bij ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad. Duur in overleg met de directeur.

• Bij overlijden van bloed-of aanverwanten in de eerste graad voor ten hoogste 4 dagen; van bloed- of aanverwanten in de tweede graad voor ten hoogste 2 dagen; van bloed- of aanverwanten in de derde of vierde graad voor een dag.

• Bij 25-, 40-, en 50- jarig ambtsjubileum en het 12½ -, 25-, 40-, 50-, 60- jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor een dag.

• Godsdienstige verplichtingen.

Een verzoek om extra verlof , in geval van gewichtige omstandigheden, voor meer dan 10 schooldagen per jaar dient minimaal een maand van tevoren via de directeur van de school bij de leerplichtambtenaar te worden voorgelegd. U dient uw verzoek met redenen omkleed in te dienen (minimaal twee weken van tevoren) en u moet een schriftelijk antwoord van de school op uw verzoek in uw bezit hebben. U kunt dit doen via de schoolapp (tabblad “formulieren” > “verlofaanvraag”).

 

Gesprekken na schooltijd

Na 14.00 uur kunt u altijd even de klas van uw kind binnenlopen om te zien hoe de klas is ingericht of de werkjes van uw kind te bekijken. 

 

Gesprekken over uw kind.

Groep 1/2

In de kleuterfase wordt u 2 keer per jaar uitgenodigd voor een gesprek. 

Groep 3 t/m 8

De gesprekken voor de leerlingen van Groep 3 t/m 8 staan gepland in het jaarrooster.

U kunt dan altijd via Social Schools op deze data zelf uw gesprek plannen zodra de leerkrachten de tijden hebben opengezet.

 

Rapport/driehoeksgesprekken

De data van deze momenten vindt u in het jaarrooster.
Voor deze gesprekken krijgt u vooraf een uitnodiging per mail en/of via de schoolapp.

                   

Allergieën of Medische Aandoening


Bij aanmelding geeft u aan of uw kind een allergie of medische aandoening heeft. 

Bij schoolbrede traktaties (kerst/ carnaval bv. ) proberen we, in samenwerking met de oudervereniging,  voor een passend alternatief te zorgen.
Bij traktaties tijdens een schooluitstap of feestje kunnen leerkrachten in het
naslagwerk van de werkgroep alternatieven vinden voor leerlingen met een allergie.

Wilt u melding maken klik opmelding allergie of medische aandoening

Wilt u de school toestemming geven tot het verrichten van een medische handeling?               
Klik hier en open het formulier tot het verstrekken van toestemming voor het verrichten van medische handelingen en/of verstrekken van medicijnen.

 

Luizen

Als er hoofdluis geconstateerd wordt krijgt u als ouder het volgende berichtje:

In de groep van uw kind heerst hoofdluis.Ouders hebben de besmetting op school gemeld.We vragen u de haren van uw kind vandaag nog op hoofdluis te controleren en eventueel te behandelen. Het is raadzaam om overige gezinsleden ook te controleren.

Kam zorgvuldig met een luizenkam. Deze is verkrijgbaar bij drogist of apotheek.Luizen zoeken de warmste plekjes op het hoofd op. U vindt ze tussen de haren vlak bij de huid. Verder rondom de oren, achter in de nek, onder de pony, onder staartjes en knotjes. De hoofdluis is ongeveer 3 mm groot en beweegt. De neten zien eruit als witte of zwarte korreltjes van ongeveer 1 mm. De zwarte korreltjes zitten op de hoofdhuid. De witte korreltjes zitten vastgeplakt aan de haren.

Extra info bij huisarts of apotheek of kijk op https://www.rivm.nl/hoofdluis

 

Verkeer

BVL

't Schrijverke heeft een BrabantsVerkeersVeiligheidsLabel (BVL). Hierdoor kunnen we veel verkeersactiviteiten organiseren. We zijn ons bewust hoe belangrijk deze activiteiten zijn en daardoor worden ze integraal in ons onderwijs opgenomen. 

Huisverkeersregels rondom de school

Om de veiligheid van uw schoolgaande kinderen te kunnen optimaliseren zijn een aantal huisverkeersregels in samenwerking met de Medezeggenschapsraad en de Oudervereniging opgesteld.

Géén autoverkeer in de Patagonstraat en het deel Blikmuntstraat tegenover de ingang van de school, gedurende 15 minuten vóór en 15 minuten na aanvang c.q. einde van de schooltijden, zowel voor de ochtend als de middag.

Gedurende 15 minuten voor en na aanvang/einde van de schooltijden geldt er voor de schoolbrengende ouders/verzorgers een eenrichtingsverkeer in de Blikmuntstraat en de Karolusguldenstraat. Dit houdt in dat u vanuit de Braspenninglaan alleen de Blikmuntstraat in mag rijden en via de Karolusguldenstraat er weer uit rijdt.

Indien uw kind binnen ca. 10 minuten lopend of op de fiets op school kan zijn, dan verzoeken wij u om ook lopend/ op de fiets te komen. Er is voldoende gelegenheid om fietsen te stallen. Indien kinderen met de auto naar school gebracht moeten worden, vragen we van de ouders die bij elkaar wonen, het zgn. carpoolprincipe te hanteren.

Om de veiligheid van de lopende en fietsende kinderen in het oog te houden verwachten wij dat U stapvoets zult rijden.

Kiss and ride

Vanaf de Braspenninglaan kunt u de Blikmuntstraat inrijden om vervolgens in de buitenbocht bij de Blikmuntstraat en de Karolusguldenstraat uw kind uit te laten stappen aan de rechterkant en meteen weer verder de Karolusguldenstraat uit te rijden. Dit geldt voor de oudere kinderen die gebracht worden met de auto. 

Voor de ouders/verzorgers die hun kind tot aan/in de school begeleiden is er parkeergelegenheid in de volgende straten; Karolusguldenstraat, Dukaatstraat, Florijnstraat, Zwartbroekweg, Zilverpark, Meester Stappartlaan en de Braspenninglaan.

Wij vertrouwen erop dat u er alles aan doet om uw en andermans kinderen veilig op school en naar huis te laten komen en dat u zich zult houden aan de door de school en ouders/verzorgers opgestelde huisverkeersregels.

Wilt u deze regels ook communiceren met eventueel opa’s/oma’s/buren/vrienden die uw kind ook weleens komen ophalen van school?

Huisverkeersregels

De verkeerscommissie van de oudervereniging houdt regelmatig actief toezicht op de huisverkeersregels.

De klachtenregeling

Klachten en problemen: de weg naar een oplossing

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Indien u klachten of problemen heeft met zaken die de school betreffen, vragen wij u vriendelijk om deze kenbaar te maken. We gaan ervan uit dat we de meeste zaken in onderling overleg kunnen oplossen. Blijf er niet mee rondlopen, maar geeft u ons de kans er iets aan te doen.

In het klachtrecht binnen het onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen klachten en problemen op het gebied van ongewenste omgangsvormen en overige klachten en problemen.

1. Klachten en problemen op het gebied van ongewenste omgangsvormen

Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en medewerkers de directie van de school benaderen of een beroep doen op ondersteuning door de interne vertrouwenspersonen van de school. De interne vertrouwenspersonen zijn er voor u. Zij luisteren naar u, geven u informatie over mogelijke vervolgstappen en brengen u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere ondersteuning.

De school kent ook externe vertrouwenspersonen. U kunt de externe vertrouwenspersonen zien als objectieve deskundigen van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon begeleidt en adviseert u in de stappen naar de door u gekozen oplossing.

· Bestuurs-vertrouwenspersoon voor ouders:

Mevrouw Mabel van der Laag, tel. 06-38162603 of mail naar vertrouwenspersoon.ouders@signumonderwijs.nl

Bestuurs-vertrouwenspersoon voor medewerkers:

Mevrouw Magda van der Meijden, tel. 06-38162598 of mail naar vertrouwenspersoon.personeel@signumonderwijs.nl

· Externe vertrouwenspersonen: Vertrouwenswerk.nl (www.vertrouwenswerk.nl)

Mevrouw Irma van Hezewijk (voor ouders), tel. 06-54647212 of mail naar irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl

Mevrouw Annelies de Waal (voor ouders), tel. 06-33646887 of mail naar anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl

De heer Bart van Summeren (voor medewerkers), tel. 06-83693709 of mail naar bartvansummeren@vertrouwenswerk.nl

Meldplicht seksueel geweld

Schoolleiding, contactpersonen en vertrouwenspersonen zullen een klacht zorgvuldig behandelen. Bij klachten van ouders en leerlingen over een schoolsituatie waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict, is de school verplicht tot het doen van aangifte bij de Officier van Justitie, omdat mogelijk de veiligheid van meerdere kinderen in het geding is.

2. Overige klachten en problemen

Hebt u klachten of problemen over school-organisatorische zaken, beoordelingen, zaken die het schoolgebouw aangaan en dergelijke, dan kunt u zich richten tot de groepsleerkracht van uw kind of de schoolleiding. Wanneer het gesprek met de leerkracht en de schoolleiding niet tot de gewenste oplossing leidt, kunt u de klacht voorleggen aan het College van Bestuur:

· Stichting Signum

De heer drs. J.W. Heijmans (voorzitter)

Postbus 104, 5240 AC Rosmalen

Tel.: 073 850 78 00

Onafhankelijke klachtencommissie

Als de hierboven bij punt 1 en 2 genoemde personen uw klacht of probleem niet op een bevredigende manier kunnen oplossen, kunt u voor een objectief onderzoek terecht bij onze klachtencommissie:

· Stichting KOMM

Mevrouw G. van Rangelrooij

Postbus 32, 5328 ZG Rossum

Tel.: 06 53 10 77 31

Stichting KOMM is een regionale klachtencommissie. Zij onderzoekt uw klacht en adviseert het bestuur van de school over de te nemen maatregelen. De leden van de klachtencommissie hebben onder andere deskundigheid op het gebied van arbeidsrecht, seksueel geweld en onderwijs. De volledige klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling beschreven staat, ligt ter inzage bij de schoolleiding en kunt u downloaden op de website van Stichting KOMM: www.komm.nl