Medezeggenschapsraad

 

Algemeen

In de Medezeggenschapsraad zitten vertegenwoordigers van het personeel van de school en vertegenwoordigers van de ouders/verzorgers. Zij overleggen met elkaar en met de directie van de school of het bestuur van de Stichting Signum.

 

Bevoegdheden en activiteiten

De MR is bevoegd om alle zaken die betrekking hebben op de school met het bestuur te bespreken. Daarnaast werkt de MR ook samen met de Oudervereniging.

 

Wettelijk verplicht

Wettelijk is geregeld dat een basisschool een MR moet hebben. De MR kan gevraagd en ongevraagd over bepaalde onderwerpen advies geven. De MR heeft instemmingsrecht over zaken die voor ouders/verzorgers of personeel van wezenlijk belang zijn, bijvoorbeeld een fusie. Een MR geeft ouders/verzorgers en personeel dus letterlijk medezeggenschap.

Op ’t Schrijverke bestaat de MR uit maximaal 10 leden: 5 ouders en 5 personeelsleden. De leden van de MR worden steeds voor drie jaren gekozen. Nieuwe verkiezingen worden tijdig aangekondigd. Ze vinden plaats in november of december. Als u belangstelling heeft, kunt u zich kandidaat stellen.

 

Aanvullende informatie

De MR vergadert ongeveer acht keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. De vergaderdata worden vermeld in de weekbrief.
U kunt altijd als toehoorder aanwezig zijn bij een vergadering. Als toehoorder luistert u alleen. De voorzitter kan u verzoeken de vergadering te verlaten als de informatie ‘privacy’-gevoelig is. Dit zult u vooraf van de voorzitter te horen krijgen. U kunt alleen als toehoorder aanwezig zijn, als u uw komst van te voren meldt bij de voorzitter.
Wilt u een verzoek, vraag of opmerking kwijt, bel dan met de voorzitter of één van de MR-leden. De personeelsleden die in de MR zitten kunt u via school bereiken. De MR heeft een postvak bij de administratie van de school. U kunt ook een bericht sturen naar mr@bsschrijverke.nl

Het is mogelijk om een MR-vergadering bij te wonen.

 

De speerpunten en belangrijke gespreksonderwerpen van afgelopen jaar waren:

-Speelterrein en spel
- Borgen Engels
- Bekwaamheidsdossiers leerkrachten
- Borgen design thinking
- Maken nieuw plan voor komende jaren, herijken visie
- Onderzoek eindtoets om te bepalen wat het best past bij de kinderen.
- Vanuit signum portfolio verplicht gesteld om te starten 2018/2019 (mevolution), met ook koppeling register.
- Vast agendapunt 2 x per jaar: ARBO-beleid, september en februari jaarlijks en meer indien gewenst.
- Pluim van de MR